Podpora Středočeského kraje

- doprovodná soutěž  - KRÁTKÝ FILM / VIDEO

v červnu se v Jihomoravském kraji, po záštitou Českého olympijského výboru, uskuteční Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR (dále jen Hry), jedná se o vrcholnou republikovou soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Středočeský kraj se této olympiády tradičně účastní a na letních Hrách dosahujeme vynikajících výsledků - v letech 2009, 2013 a 2015 získali Středočeši 1. místo v celkovém hodnocení krajů, což je ve velké konkurenci opravdu úspěch.

Tradičně jsou mezi sportovní soutěže zařazovány i soutěže kulturní či umělecké. Pro letošní rok je to doprovodná soutěž – natočení krátkého filmu/videa na téma: „Společně, ne vedle sebe“.

Za tuto soutěž získává kraj body do celkového hodnocení, naši sportovci by tedy uvítali podporu vašich žáků, aby tak pomohli obhájit zlato z posledních Her.

Soutěží JEDNOTLIVCI - 12 - 15 let - natočením videa a jeho odesláním do konce března 2017 na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje se zařadíš do soutěže.

VÍTĚZOVÉ za Středočeský kraj (2 chlapci a 2 dívky) postupují do celostátního kola, které se bude konat 24. – 29. 6. 2017 v Brně v rámci Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR. Účastníkům celostátního kola bude po celou dobu LODM zajištěno ubytování, stravování, doprava a poskytnuta sportovní reprezentační souprava Středočeského kraje, zúčastní se zahajovacího a zakončovacího ceremoniálu Olympiády a budou moci navštěvovat jednotlivé sportoviště, kde budou sbírat materiál pro celostátní kolo.

Propozice k soutěži jsou ke stažení zde.

Na webu Středočeského kraje je informace o projektu  Praktikantská kancelář 2017 pro studenty ve věku 18 - 27 let na pobyt v zahraničí na 1 - 3 měsíce v červenci, srpnu či září.

Více informací zde

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617 je zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

V rámci projektu byla škola vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení, počítačem včetně softwaru, data-video projektorem, digitálním vizualizérem, videorekordérem a  uzamykatelnou skříňkou na techniku.

Do projektu je zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol).

Celkový rozpočet projektu činí 429 923 EUR, z toho 85 % (tj. 365 435 EUR) bude pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 %  (tj. 64 488 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

Stručný popis systému 

1) Na internetové stránce Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/ si žadatel může stáhnout tyto tři formuláře:

Žádost o refundaci žákovského a studentského jízdného (A)
Poučení k žádosti o refundaci žákovského a studentského jízdného (B)
Potvrzení školní docházky k žádosti o refundaci žákovského a studentského jízdného (C)

2) Žadatel vyplní formuláře A a B.

3) Vlastnoručně podepsané formuláře A i B (případně podepsané zákonným zástupcem) si žadatel nechá potvrdit ve své škole a zašle je na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5.  Pro první pololetí tak musí učinit do 15. října 2010, pro druhé pololetí do 17. března 2011.

4) V průběhu školního roku si žadatel bude v příslušných vlacích a autobusech hradit jízdné!

5) Doklady o uskutečnění jízdy nemusí žadatel archivovat!

6) Na konci každého pololetí si ve své škole nechá žadatel potvrdit formulář C.

7) Vyplněný a školou potvrzený formulář C zašle žadatel na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5.  Pro první pololetí tak musí učinit do 28. února 2011, pro druhé pololetí do 15. července 2011.

Žákům a studentům doporučujeme maximálně využívat časové předplatné (časové kupóny), protože se jedná o nejvýhodnější jízdné.

Úplné podmínky pro uznání nároku na refundaci žákovského jízdného naleznete na adrese:

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/skolni+autobusy+zdarma/